ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ
 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Бест Медикал Кеър ООД с ЕИК 202832033 със седалище гр. София, ул Борово №52, вх. В ет. 3 и МОЛ Ваня Стоименова, наричан накратко на места по-долу „ТЪРГОВЕЦА“, предоставя услуги на потребителите си посредством Интернет магазина http://bestmedicalcare.bg/ Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта http://bestmedicalcare.bg/ cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по-долу Общи условия. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) със следния сайт Комисия за Защита на Потребителите , както и с другите нормативни актове, действащи в Република България. На 09.01.2016г започва да работи електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове (платформа за ОРС) – нейният адрес е http://ec.europa.eu/consumers/odr
 
2. Идентифициране на потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на http://bestmedicalcare.bg/ съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
 
3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на http://bestmedicalcare.bg/ не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.
 
4. След кликане на бутона „Купи“, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в „количка“.Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
 
5. Бест Медикал Кеър ООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица Бест Медикал Кеър ООД уведомява потребителя за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.
 
6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.
 
II. ДОСТАВКА
 
7. Потребителят носи изцяло риска от повреждане или загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, Бест Медикал Кеър ООД се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя. Бест Медикал Кеър ООД не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
 
8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Бест Медикал Кеър ООД. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от Бест Медикал Кеър ООД са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
 
8а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Бест Медикал Кеър ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
 
8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед,
Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.
 
III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
 
ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.
 
IV. ЦЕНИ
 
9. Цените, посочени на сайта включват опаковане и транспортиране до всяка точка на страната в размер от 5,00 лв. Транспортът в рамките на гр. София е безплатен. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.
 
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА
 
10. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина http://bestmedicalcare.bg/ .
 
11. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
 
12. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Бест Медикал Кеър ООД за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
 
13. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата http://bestmedicalcare.bg/
 
14. Всеки потребител, независимо дали е клиент на Бест Медикал Кеър ООД се задължава при ползване на услугите:
 

  • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
   
  • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
   
  • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
   
  • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от
  http://bestmedicalcare.bg/услуги;
   
  • да уведомява незабавно
  Бест Медикал Кеър ООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
   
  • да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне“), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
   
  • да не извършва злоумишлени действия;
   
  • да обезщети Бест Медикал Кеър ООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез http://bestmedicalcare.bg/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

 
14а. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.
 
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА
 
15. Бест Медикал Кеър ООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
 
16. Бест Медикал Кеър ООД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на http://bestmedicalcare.bg/
 
17. Бест Медикал Кеър ООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Бест Медикал Кеър ООД да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. Бест Медикал Кеър ООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез http://bestmedicalcare.bg/.
 
17а. Бест Медикал Кеър ООД след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
 
18. Бест Медикал Кеър ООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Бест Медикал Кеър ООД във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Бест Медикал Кеър ООД. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
 
19. Бест Медикал Кеър ООД има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители, независимо дали са регистрирани.
 
20. Информацията по предходния член може да бъде използвана от Бест Медикал Кеър ООД, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес office@bestmedicalcare.bg. Бест Медикал Кеър ООД събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които Бест Медикал Кеър ООД ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
 
21. Бест Медикал Кеър ООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Бест Медикал Кеър ООД не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Бест Медикал Кеър ООД.
 
22. Бест Медикал Кеър ООД има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.
 
VII. ЛИЧНИ ДАННИ
 
23. Бест Медикал Кеър ООД гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. Бест Медикал Кеър ООД защитава личните данни на потребителя, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Бест Медикал Кеър ООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
 
23а. Бест Медикал Кеър ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Бест Медикал Кеър ООД е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
 
VIII. ИЗМЕНЕНИЯ
 
24. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Бест Медикал Кеър ООД, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. Бест Медикал Кеър ООД се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то Бест Медикал Кеър ООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.
 
IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ
 
25. Под “Потребител/Клиент ” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата http://bestmedicalcare.bg/ на своя компютър.
 
26. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от потребителя.
 
27. Интернет магазина http://bestmedicalcare.bg/ е собственост на Бест Медикал Кеър ООД.
 
28. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Бест Медикал Кеър ООД ,съобразно българското законодателство.